PRIVACYBELEID

Vestigingsplaats: Utrecht
Telefoonnummer: 06-18371277
E-mail: Stichtingcreatiefhart@gmail.com
Website: www.stichtingcreatiefhart.nl
Voor Facebook klik hier

KvK-registratienummer: 57508313
RSIN/fiscaal-nummer: 852612163

Verzamelen van gegevens

Stichting Creatief Hart doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Creatief Hart houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat stichting Creatief Hart:

• Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Stichting Creatief Hart maakt geen gebruik van cookies of Analytics.

Waarvoor verwerkt stichting Creatief Hart uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door stichting Creatief Hart verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Als u vragen heeft kunt u via het e-mailadres stichtingcreatiefhart@gmail.com, via het contactformulier op de website www.stichtingcreatiefhart.nl. of via de Facebookpagina van de stichting vragen stellen, en indien nodig uw persoonlijke gegevens invoeren zodat wij u kunnen beantwoorden.
• Het versturen van uitnodigingen aan u.
• Het inschrijven van evenementen waarvoor u zich heeft opgegeven.
• Voor het deelnemen aan inzamelingsacties, stage of vrijwilligerswerk.
• Het verwerken van donaties en sponsorgeld in verband met financiële verantwoording en bekendheid geven op onze website en Social media.

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• E-mailadres*
• Geslacht*
• Adres*
• Telefoonnummer*
• Bankrekeningnummer*
• Achtergrond informatie in verband met vrijwilligerswerk of doel van de stage, zoals opleiding(niveau), kennis en vaardigheden
• VOG*

*De volgende gegevens maken wij nimmer openbaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maakt stichting Creatief Hart gebruik van een derde partij voor:
• Inschrijving op andere websites voor bijvoorbeeld fiets- en hardloop evenementen.
• Het verzorgen van de (financiële) administratie.
• Het verzorgen uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Stichting Creatief Hart bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Denk aan boekhouding en financiële jaarverslagen in verband met financiële verantwoording.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen.

Rechten omtrent uw privacy

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.